Obchodní a rezervační podmínky

Poskytovatel:
Obchodní firma: Sportovní rybolov Hruškov, s.r.o.
Sídlo: Za Novákovou zahradou 113/8, Praha 9 Satalice, 190 15
Identifikační číslo: 241 26 594
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 180983
(dále jen „Poskytovatel“)

Provozovna: Rybník Hruškov, Stříbrná Skalice, Pražská 369, 281 67 Osada Hruškov

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Kontaktní e-mail: podoubsky@ok-sas.cz
Kontaktní telefon: (+420) 722 467 507

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb(rezervaci termínů) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové adrese www.hruskov.cz.cz(dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.

1.2. Poskytovatel je uživatelem a provozovatelem soukromého rybářského revíru „Rybník Hruškov“. Poskytovatel disponuje pro účely využívání revíru veškerými relevantními povoleními příslušných správních orgánů.

1.3. Prostřednictvím webového rozhraní lze rezervovat termín pro získání  povolenky k rybaření dle ceníku Sportovní rybolov Hruškov.

1.4. Prostřednictvím webového rozhraní probíhá pouze rezervace termínu; samotná smlouva o vydání povolenky, je uzavřena individuálně na základě dohody mezi Poskytovatelem a Vámi.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

2.1. Zájemcem jste Vy jakož to fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provést prostřednictvím webového rozhraní rezervaci termínu pro poskytnutí povolenky, pronájem chatky nebo další služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Zájemce, který není spotřebitelem a Zájemce, který spotřebitelem je.

2.2. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Zájemce je také Uživatelem.

2.3. Rybářským sportovním revírem „Rybník Hruškov“ se rozumí Rybník na kterém je na základě příslušného povolení provozován rybolov. Rybník Hruškov 7ha

3. Rezervace termínu, zrušení rezervace

3.1. Rezervaci termínu provádíte prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní, kde zvolíte místo k rybolovu a volný termín, o který máte zájem. 

3.2. Pro dokončení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

3.3. Ceny poskytovaných služeb se liší podle toho, na kolik hodin, nebo dní si lovné místo pronajmete. Ceny jsou vždy uvedeny jako konečné, za jednu osobu.

3.4. Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).Poskytovatel je zejména oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu s osobami, které se již dříve dopustily porušení smlouvy, zejména některou z činností, která je uvedena v článku 6 těchto podmínek.

3.5. Rezervaci termínu dosud nepotvrzenou Poskytovatelem můžete zrušit telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonu, resp. kontaktním e-mailu Provozovatele. Potvrzení rezervace odešle Poskytovatel na Vaši e-mailovou adresu po připsání platby na účet. Potvrzená rezervace termínu je závazná.

3.6. V případě, že zrušíte potvrzenou rezervaci termínu, bude Vám účtován stornopoplatek v následující výši:

Počet dnů před rezervovaným termínemVýše stornopoplatku (%)
  
9 až 750
6 až 570
480
390
2 a méně100

Stornopoplatek je Poskytovatel nucen účtovat z důvodu vyšších administrativních nákladů, a dále z toho důvodu, že při pozdním zrušení rezervace již daný termín nemůže nabídnout jinému zájemci. Tímto ustanovením není nijak dotčeno Vaše právo na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto podmínek; v takovém případě Vám nebude účtován žádný storno poplatek.

3.7. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

4. Platební podmínky

4.1. Platbu lze provést převodem na účet Poskytovatele číslo 2500892112/2010.

4.2. Údaje pro platbu ze zahraničí:

  • IBAN : CZ7320100000002000512128
  • BIC(SWIFT): FIOBCZPPXXX

4.3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč), nedohodnete-li se s Poskytovatelem jinak.

4.4. Podrobné pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu a doby splatnosti, Vám sdělí Poskytovatel po potvrzení termínu rezervace.

5. Reklamační řád

1. Chce-li zákazník ohlásit reklamaci služeb, které si objednal, musí tak učinit písemně na kontaktní e-mail, nebo telefonicky na kontaktní telefonní číslo. 

2. Reklamované zboží lze také zaslat na adresu společnosti Sportovní rybolov Hruškov, s.r.o., Za Novákovou zahradou 113/8, Praha 9 Satalice, 19015

3. Reklamaci není možno uplatnit pokud zboží bude poničeno nesprávným používáním. Pokud si zákazník objedná službu spojenou s výkonem rybářského práva na rybníku Hruškov, nemůže uplatnit reklamaci po podepsání a seznámení s rybářským řádem revíru.

4. Zákazník bude o způsobu a vyřízení reklamace informován písemně e-mailem.

6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

5.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže je smlouva uzavřena méně než 14 dnů před rezervovaným termínem a v tomto rezervovaném termínu Vám byly poskytnuty služby dle odstavce 1.3.

5.2. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

5.3. Poskytovatel Vám do 14 dnů od odstoupení vrátí peněžní prostředky, které od Vás na základě smlouvy přijal, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Vás přijal, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.

7.  Pravidla pro výkon rybářského práva v rybářském revíru Sportovní rybolov Hruškov

6.1. Při výkonu rybářského práva v rybářském revíru Rybník Hruškov na základě vydané povolenky je bezpodmínečně nutné dodržovat následující pravidla:

Bez vydaného povolení k lovu, je rybolov přísně zakázán.

Začátek rybolovu musí lovící vždy nahlásit správci rybníka, platí i pro majitele celoročních povolenek.

Ukončení lovu a odchod nutno hlásit správci areálu.

Na rybníku jsou dvě parkoviště a občerstvení. Dále je možno zakoupit doplňkové rybářské potřeby, návnady a nástrahy. Na rybníku je Wi-Fi zdarma. Bivakování na celém revíru povoleno!

Povolené způsoby lovu:
Při lovu na těžko, nebo na plavanou, smí oprávněný k lovu, lovit na 2 pruty.
Při lovu na plavanou, nebo na těžko, smí být použit na jednom prutu jen jeden jednoháček S PROTIHROTEM. Povolená pouze úniková montáž, to znamená, že krmítko, nebo olůvko musí být vždy v případě utržení ryby samovolně odpojitelné, aby ho ryba netahala za sebou.

Srkačka je přísně zakázána.
Používání krmítek povoleno, zakrmování ze břehu povoleno. Zavážení NÁSTRA ZAKÁZANÉ.

Zákaz používání pletených odhozových šňůr(šokovku). Lze používat silný odhozový vlasec. Olověnka povolena. Návazec z pletené šňůrky povolen.

Lov na žížalu, rousnici a živou či mrtvou rybu a její části je zakázán.
Při lovu na přívlač, nebo muškařením, lov povolen jen na jeden prut.
Lov dravců je povolen pouze na umělou nástrahu.(přívlač)

Zbavení ulovených ryb od háčku provádějte co nejšetrnějším způsobem ve vodě, nebo na mokré podložce ( nejlépe vaničkového typu).
Focení úlovku provádějte ve vodě, nebo v kleče nad podložkou z důvodu možného vysmeknutí ryby a jejího poranění pádem z velké výšky.

Při opakovaném porušení stanoveného řádu nebude žádná další povolenka přestupci pro danou sezónu vydána.

Dodržování pořádku a zásad slušného chování, neničení porostů a areálu je považováno za samozřejmost.
Kontrolu dodržování pravidel sportovního rybolovu může provádět jen osoba tím pověřená, nebo majitelé a provozovatel, Sportovní rybolov Hruškov s.r.o.
Povolenka není přenosná a je nutno ji při odchodu vrátit.

6.2. Vedle výše uvedených pravidel je nutné respektovat i jakékoliv jiné písemné nebo ústní pokyny Poskytovatele nebo rybářské stráže a obecně závazné právní předpisy, zejména na úseku rybolovu a ochrany přírody a krajiny.

6.3. Berte prosím na vědomí, že při porušování těchto pravidel Vám může být bez náhrady odebrána vydaná povolenka; takovým porušením rovněž může být založena Vaše odpovědnost za správní nebo trestní delikt.

8. Ochrana osobních údajů

7.1. Pokud jste fyzickou osobou, je Vám ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.3. Přijetím podmínek vyjadřujete souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů a těchto osobních údajů osoby uvedené na poukazu, která bude čerpat služby dle poukazu: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvedete v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby, kdy písemně vyjádříte nesouhlas s tímto zpracováním.

7.4. Zpracováním Vašich osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva k těmto údajům. Poskytovatel Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje je možno na základě Vaší písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují kromě Poskytovatelů služeb, externí dopravci a osoby podílející se na dodání poukazu a poskytnutí služby dle poukazu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení poukazu a poskytnutí služby.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Odesláním objednávky potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že osobní údaje poskytujete dobrovolně.

7.8. V případě, že se domníváte, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Poskytovatel povinen Vám tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10.     Zasláním objednávky vyjadřujete souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na Vaši e-mailovou adresu. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět můžete kdykoli odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

8.1. V otázkách neupravených smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se můžete obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

8.3. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či podmínek vyžadují písemnou formu.

8.4. Smlouva včetně podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy a podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).

8.5. Znění podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

8.6. V případě dotazu k podmínkám a smlouvě Vám Poskytovatel bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2022